כיצד מתנגדים לשומת הארנונה?

 

הגשת השגה למנהל הארנונה
 

 

כאשר איננו מסכימים עם שומת הארנונה שנשלחה לנו בתחילת השנה, רשאי הנישום החייב בארנונה להתנגד לה בדרך של הגשת השגה על השומה. את ההשגה מגישים למנהל הארנונה ברשות בתוך 90 ימים מקבלת הודעת השומה ועל מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום, ואם לא השיב בתוך פרק הזמן האמור, כאילו קיבל את ההשגה. מנהל הארנונה רשאי לקבל את ההשגה במלואה, בחלקה או לדחותה. 

 

יש לשים לב כי את ההשגה מגישים על שומת הארנונה ולא על הודעות התשלום של מחלקת הגביה. שומת הארנונה היא זו הנשלחת בתחילת השנה.

 

התנגדות לשומת הארנונה בדרך של השגה למנהל הארנונה אפשרית אך ורק על יסוד הסיבות הבאות:

א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום;

ב. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו;

ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בחוק.

 

 

על אף שעל פי חוק על הרשות למנות אחד מעובדיה למנהל הארנונה, הוא אינו כפוף להוראות ראש הרשות המקומית, הגזבר, היועץ המשפטי של הרשות המקומית, או מועצת הרשות המקומית. מנהל הארנונה כפוף להוראות דיני הארנונה, ועליו להחליט בהשגות לפי מיטב שיקול דעתו (כך לפחות בתיאוריה).

 

 

יש לשים לב כי את ההשגה מגישים על שומת הארנונה ולא על הודעות התשלום של מחלקת הגביה. שומת הארנונה היא זו הנשלחת בתחילת השנה.

 

התנגדות לשומת הארנונה בדרך של השגה למנהל הארנונה אפשרית אך ורק על יסוד הסיבות הבאות:

א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום;

ב. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו;

ג. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בחוק.

 

 

ערר על החלטת מנהל הארנונה

 

מי שאינו שבע רצון מהחלטת מנהל הארנונה רשאי להתנגד לה בדרך של הגשת ערר לוועדת הערר של הארנונה וזאת בתוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה בהשגה.

על החלטת ועדת הערר רשאים מנהל הארנונה והנישום עצמו לערער בזכות בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

 

כדאי לדעת

 

כל עוד לא הומצאה לנו שומת הארנונה, לא תחול מגבלת 90 הימים להשגה. יחד עם זאת, איחור במסירת שומת הארנונה אינו מבטל את השומה.

 

יש לזכור, לטענה כי הודעות חיוב הארנונה נשלחו לכתובת שאינה הכתובת הרשומה שלנו, אין כל משמעות אינה פוטרת מחובת התשלום.

 

רצוי לשלוח את ההשגה בדואר רשום על מנת שתהיה לכם הוכחה על משלוח ההשגה.

 

אם לא מגישים את ההשגה בתוך 90 הימים, הופכת שומת הארנונה לאותה שנה לסופית.

 

אם לא הגשתם השגה ולא ערר על שומת הארנונה, והחמצתם את המועדים לעשות כך, לא תוכלו לטעון לקיזוז סכומים ששולמו ביתר.

 

כאשר רשות מקומית נוהגת ברשלנות כלפיכם (כאשר היא משיתה עליכם ארנונה מופרזת), ניתן לתבוע מהרשות המקומית להשיב ארנונה ששולמה ביתר גם מטעם של סיווג לא נכון לעניין התעריף או טעות בגודל השטח, למרות סופיות השומה ולעיתים אף בהיעדר השגה.

 

כאשר השגה מוגשת באיחור, מנהל הארנונה רשאי לדחותה רק מטעם זה, ואין הוא חייב להתייחס לטענות שהועלו בהשגה. אם מנהל הארנונה אינו דוחה השגה שהוגשה באיחור מטעם זה, רואים בכך ויתור על האיחור.

 

אם מנהל ארנונה משיב על השגה שהוגשה באיחור, ולא דוחה אותה דוחה אותה מהטעם שהוגשה באיחור, כאילו הוא בחר להאריך את המועד להגשת ההשגה.

 

מי שמגיש השגה כדי לצאת לידי חובה בהשגה סתמית כגון: "הארנונה שהטלתם עלי היא מופרזת, ומגיע לכם 50% לכל היותר". השגה כזו דינה להידחות.

 

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

  • Facebook App Icon