חוק הודעה מוקדמת

מהי הודעה מוקדמת
 
הודעה מוקדמת היא הודעת מעביד המתריאה על פיטורי עובד זמן מסוים בטרם יום העבודה האחרון, או הודעת עובד למעבידו זמן מה לפני ההתפטרות מעבודה. תכליתה של ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה אחר בעודו מקבל שכר. במילויה של חובת ההודעה המוקדמת יוצאים שני הצדדים נשכרים, כל צד יכול להתכונן לקראת סיום היחסים ולחפש עבודה או עובד חלופיים.
הפרת החובה כרוכה בתשלום פיצוי - פיצוי זה קרוי, תמורת ההודעה המוקדמת. 
 
המעסיק רשאי לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובלבד שישלם תמורתה.
מועד מתן ההודעה תלוי בוותק של העובד, אופן העסקתו וצורת תשלום השכר.
 
החובה לתת הודעה בכתב
 
החוק מחייב כי ההודעה המוקדמת לפיטורים או התפטרות יהיה בכתב. בהודעה יצויין תאריך הוצאת ההודעה, ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.
 
הסנקציה לאי מתן הודעה מוקדמת בכתב הינה, תשלום תמורת ההודעה המוקדמת.
 
החוק מחייב כי מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד. הכוונה במועד סיומם הוא היום בו פוקעים יחסי עובד-מעביד, היינו בסיומה של תקופת ההודעה המוקדמת. אמנם העובד בחזקת מפוטר עם קבלת ההודעה, אולם יחסי עובד-מעביד נמשכים עד לסוף תקופת ההודעה המוקדמת. 
 
הויתור על עבודה בפועל - חובת תשלום פיצוי
המעביד רשאי (אך לא חייב) בהודעה המוקדמת לותר על עבודתו בפועל של העובד ועל נוכחותו בעבודה. וזאת לאורך כל תקופת ההודעה המוקדמת או מקצתה. במקרה כזה על המעסיק לשלם לעובד פיצוי  בשווי שכרו הרגיל של העובד (שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים) בעד התקופה עליה ויתר המעסיק.
באותו אופן, התפטרות שלו לוותה במתן הודעה מוקדמת מצד העובד, תחייב את העובד בתשלום פיצוי למעבידו (חובה זו הודגשה בחוק).
הויתור על עבודת העובד מגיע תמיד מצד המעביד, ללא קשר למי מסר את ההודעה, ויתור משמעו - תשלום פיצוי מצד המעביד.
העובד שמתפטר לא יכול לבחור לוותר על עבודתו, אם העובד ביקש להפסיק את עבודתו לאלתר והמעביד הסכים, ישלם העובד פיצוי. אם המעביד לא הסכים לוותר על עבודתו והעובד בחר שלא להתייצב יותר, יהיה העובד חייב בתשלום פיצוי ואף בנזק שעזיבתו לאלתר והעדרותו גרמה למעביד. בשום מקרה לא ניתן לכפות את עבודתו של העובד בפועל.
 
חשוב לזכור!
עובד מפוטר שמבקש להפסיק לעבוד לאלתר (היינו מוותר על ההודעה המוקדמת של המעסיק) והמעביד מסכים, לא יקבל פיצוי תמורת הודעה מוקדמת.
 
התפטרות כדין פיטורים
במקרה של התפטרות העובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה או נסיבות שבהן אין לצפות מהעובד כי ימשיך בעבודתו - לא חלה על המעביד חובת תשלום תמורת הודעה מוקדמת.
 
תקופת ההודעה המוקדמת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התניה על תקופת ההודעה המוקדמת
צדדים לחוזה עבודה רשאית לקבוע לסטות מתקופת ההודעה המוקדמת ולקבוע תקופה ארוכה מזו הנקובה בחוק.
במקרה של התנגשות בין הוראה בחוזה אישי להוראה בהסכם קיבוצי תיגבר ההוראה המטיבה עם העובד.
 
חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לחופשה ומילואים
לא ניתן לחפוף באופן מלא, בין תקופת ההודעה המוקדמת לחופשה. מעסיק לא יהיה רשאי לקזז ימי חופשה ע"ח תקופת ההודעה המוקדמת, יש להותיר  14 ימי הודעה מוקדמת לפחות. 
כך גם לא ניתן לתת הודעה על פיטורים במהלך שירות מילואים.
 
איסור על הודעה מוקדמת בתקופת המגן לפי חוק עבודת נשים
מעביד המעונין לפטר עובדת בחופשת לידה, רשאי למסור לה הודעת פיטורים רק מהיום ה-61 לאחר חזרתה מחופשת הלידה.  אין אפשרות לתת הודעה מוקדמת בתוך תקופת המגן. 
 
 
 

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

  • Facebook App Icon