חוק שעות

עבודה ומנוחה

עבודת לילה
 
עבודת לילה" מוגדרת בחוק כעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 - 06:00.
פסיקת בתי הדין לעבודה קבעה כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע תגמול מיוחד בעד עבודת לילה כהגדרתה בחוק זה. כל שנקבע במסגרת החוק הוא שיום עבודה בעבודת לילה לא יעלה על שבע שעות עבודה. הגמול בעד עצם העסקה בעבודת לילה, מעבר לקיצור יום העבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות, נותר בתחום המשא ומתן הקיבוצי או החוזה האינדיבידואלי שבין הצדדים למערכת יחסי העבודה.
 
העסקת עובד באופן קבוע במשמרות לילה
 
העסקת עובד באופן קבוע במשמרות לילה במקום עבודה בו מועסקים העובדים במשמרות, עומדת בניגוד להוראת סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובעת מפורשות כי:
"מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועבד בו עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות".
 
תכליתו של חוק שעות עבודה ומנוחה - ובתוכו סעיף 22 לחוק - היא, בין היתר, לפרוס מעל העובד מטרית מגן מפני העסקתו בתנאים אשר המחוקק סבר שיש בהם כדי להסב לו נזק. אם נזק למרקם היחסים המשפחתי או החברתי, ואם הגדלה אפשרית של הסיכון לנזקים בריאותיים.
 
האיסור להעסיק עובד בניגוד לסעיף 22, הוא איסור שאין להתנות עליו בחוזה עבודה. הואיל וכך, הסכמת העובד לעבוד במשמרות לילה בניגוד לחוק אין בה כדי להצדיק את הפרת האיסור. 
 
פסיקת בתי הדין לעבודה קבעה כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע תגמול מיוחד בעד עבודת לילה כהגדרתה בחוק זה. כל שנקבע במסגרת החוק הוא שיום עבודה בעבודת לילה לא יעלה על שבע שעות עבודה. הגמול בעד עצם העסקה בעבודת לילה, מעבר לקיצור יום העבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות, נותר בתחום המשא ומתן הקיבוצי או החוזה האינדיבידואלי שבין הצדדים למערכת יחסי העבודה. התמורה היחידה לה זכאי עובד שעתי שמועסק בעבודת לילה במקום עבודה בו הונהגה מסגרת עבודה במשמרות  היא תשלום גמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית לעבודתו.
 
 
עובד המועסק במשמרות לילה רצופות בניגוד לחוק זכאי לפיצוי בשל חוסר תום לב, וייתכן אף על דרך פיצוי נזיקי בגין הפרת חובה חקוקה. שאלת שיעור הפיצוי על פי עילת חוסר תום הלב, או הפיצוי הנזיקי, צריכה להיחרץ, בעיקרו של דבר, לא על פי שכר העובד, כי אם על פי מידת ניצולו בניגוד לחוק על ידי מעבידו לרבות עוגמת הנפש והכאב והסבל שניתן להניח שנגרמו לו עקב כך.
 
עובד העובד בקביעות במשמרות לילה בלבד הפונה למעבידו בבקשה כי זה ישנה את שעות עבודתו כך שלא יעמדו בניגוד לחוק רשאי לאחר שנתן למעבידו התראה על כך להתפטר בדין מפוטר מחמת העסקתו בניגוד לסעיף 22. 

 

 

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

  • Facebook App Icon